Categorie archief: Nieuws

Hymn zangavond Vianen DV 9 september

Onderstaande hymne is van de bekende predikant John Newton (1725-1807), die ook de hymne ‘Amazing grace’ gedicht heeft.

O.a. dit lied zal gezongen worden op de jaarlijkse Samenzangavond Engelse Hymns in de Grote Kerk te Vianen. Deze wordt D.V. zaterdagavond 9 september gehouden. Zie de bijlage voor het programma, en www.engelsehymns.com.

 

 1. Beschouw de troon der genade!

De belofte roept mij naderbij;

Daar toont Jezus Zijn toelachend gelaat

En wacht Hij om het gebed te beantwoorden.

 

 1. Het rijke verzoenende bloed

Dat ik rondom gesprenkeld zie,

Voorziet degenen die tot God komen

Van een alles-vermogende pleitgrond.

 

 1. Mijn ziel, vraag wat u wilt,

U kunt niet té vrijmoedig zijn;

Daar Hij Zijn eigen bloed voor u vergoot,

Wat kan Hij u nog onthouden?

 

 1. Boven uw uiterste noden

Kan Zijn liefde en macht u zegenen;

Aan biddende zielen geeft Hij altijd

Meer dan zij kunnen uitdrukken.

 

 1. Omdat de Heere het gebiedt,

Doe ik mijn mond wijd open;

Heere, open Gij Uw milde hand

Om mijn nooddruft te vervullen.

 

 1. Schenk mij Uw beeld, Heere,

Uw tegenwoordigheid en Uw liefde;

Ik vraag hierbeneden U te mogen dienen

En daarboven met U te mogen heersen.

 

 1. Leer mij te leven door het geloof,

Maak mijn wil gelijkvormig aan Uw wil;

Laat mij zegevieren in de dood

En dan stralen in de heerlijkheid.

 

 1. Als Gij deze zegeningen geeft

En mijn Deel wilt zijn,

Laat ik graag de arme speeltjes van de wereld

Over aan degenen die U niet kennen.

 

 

Engels origineel:

 

 1. Behold the throne of grace!

The promise calls me near;

There Jesus shows a smiling face,

And waits to answer prayer.

 

 1. That rich atoning blood,

Which sprinkled round I see,

Provides for those who come to God,

An all-prevailing plea.

 

 1. My soul, ask what thou wilt,

Thou canst not be too bold;

Since His own blood for thee He spilt,

What else can He withhold?

 

 1. Beyond thy utmost wants

His love and pow’r can bless;

To praying souls He always grants

More than they can express.

 

 1. Since ’tis the Lord’s command,

My mouth I open wide;

Lord, open Thou Thy bounteous hand,

That I may be supplied.

 

 1. Thine image, Lord, bestow,

Thy presence and Thy love;

I ask to serve Thee here below,

And reign with Thee above.

 

 1. Teach me to live by faith,

Conform my will to Thine;

Let me victorious be in death,

And then in glory shine.

 

 1. If Thou these blessings give,

And wilt my portion be,

Cheerful the world’s poor toys I leave

To them who know not Thee.

 

Nieuw magazine METGEZEL

www.gospelstandardvrienden.nl geeft een nieuw tweemaandelijks magazine uit:

METGEZEL – Blad van en voor vrienden van The Gospel Standard

Aan te vragen via genoemde website.

http://www.gospelstandardvrienden.nl/metgezel.html

Het eerste nummer, januari 2017, bevat de volgende artikelen:

 • Introductie – Een kort inleidend artikel van de redactie bij het verschijnen van het eerste nummer van Metgezel.
 • Wie kan bestaan? – Een ernstige preek van ds. B.A. Ramsbottom over Openbaring 6:17: Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
 • Het lied der liederen of het Hooglied van Salomo (1) – De eerste meditatie van pastor J.R. Rutt, medewerker van ons blad, over het Bijbelboek Hooglied.
 • Een brief van James Bourne – Een brief uit 1842 geschreven door ds. James Bourne (1773-1854).
 • Getuchtigd, maar niet vernield – Een brief van ds. Charles Hemington (1830-1904).
 • Het bloed van Jezus – Een meditatie van de hand van Edward Carr (1851-1920) over het bloed van de Heere Jezus.
 • Een korte levensbeschrijving van ds. F.L. Gosden – Een beknopte levensbeschrijving van deze begenadigde predikant binnen de kring van de Strict Baptists.
 • Goddelijke leidingen met een kind (1) – Eerste deel van de bekeringsgeschiedenis van mw. A.B. Hoblyn, die op zeer jonge leeftijd in het hart gegrepen werd.
 • Nieuwjaarsboodschap voor onze Nederlandse vrienden – Een aanspraak van ds. J.R. Rutt ter gelegenheid van het nieuwe jaar speciaal geschreven aan de vrienden in Nederland.
 • Voor de kinderen – zakdoeken – In de rubriek speciaal voor kinderen schrijft ds. Buss over het ontvangst dat in Gods hart is voor zich bekerende zondaren.
 • Hymn – Een lied, door ds. Rutt vermeld bij zijn nieuwjaarsboodschap, uit Gadsby’s liedbundel  met zowel de Engelse als de Nederlandse tekst.

Verschenen!

De laatste nieuwe uitgave van de stichting zijn 2 prekenbundels van John Kershaw met totaal 34 preken.

Preken van John Kershaw Deel 1, 304 pag., ISBN 978-90-76450-06-3

Preken van John Kershaw Deel 2, 400 pag. ISBN 978-90-76450-07-0

Beiden € 19,50 per stuk, € 37,- per set.

December 2016 verschenen, van harte aanbevolen.

Citaat trouwe lezer: deze uitgaven zijn van uitnemende inhoud!

os-preken-van-john-kershaw-dl-1

os-preken-van-john-kershaw-dl-2

John Kershaw (1792-1870) was een goede vriend van William Gadsby en heeft hem ook begraven. Samen met John Warburton worden ze wel ‘de drie wevers’ genoemd. Gadsby stond in de naburige gemeente Manchester en als hij in Rochdale voorging, kwam Kershaw onder zijn gehoor. Op 16-jarige leeftijd werd Kershaw door hem gedoopt. John Warburton kwam uit de gemeente van Gadsby en nam het beroep naar Rochdale aan. Warburton kreeg te zien dat de Heere Kershaw tot het predikambt wilde afzonderen en liet hem in januari 1814 voor de eerste keer in de gemeente voorgaan. Warburton zegt ervan: Het was niet alleen maar in woorden die de menselijke wijsheid leert, maar ook in kracht, en in de Heilige Geest, en in veel verzekerdheid. Warburton nam in 1815 een beroep aan naar Trowbridge en Kershaw verbond zich in 1817 aan de gemeente van Rochdale als hun predikant.

Kershaw had ook een nauwe zielsband met Joseph Charles Philpot, een jongere prediker in het midden van het land. Van Philpot is in Deel 2 een uitgebreide recensie opgenomen, die handelt over een eveneens in dit boek opgenomen preek van Kershaw over Handelingen 17:11.

In een van zijn preken zegt Kershaw: Mijn vrienden, ik heb Bijbelwoorden lief; ze hebben een grote grip op mijn hart, want er zijn geen woorden die zo goed bij mij passen en zo geschikt voor mij zijn als de woorden die in dit gezegende Boek te vinden zijn. In zijn preken geeft hij er op zielsbevindelijke wijze blijk van zijn eigen bevindingen te kunnen toetsen aan Gods Woord en ze op eenvoudige wijze te verklaren. Mijn ziel leeft van de waarheden die ik predik, en God verhoede dat ik iets anders tot u zou zeggen dan waarvan ik de zegenrijkheid in mijn eigen ziel ervaren heb.

Mijn gelukkigste momenten heb ik in het opheffen van Jezus op de stang van het eeuwig Evangelie; in het verhogen, verheffen en hoog oprichten van Hem als de Alles in alles in de zaligheid van Zijn volk. Ik kan tot Zijn lof en eer zeggen dat hoe langer ik Hem dien, des te meer ik Hem liefheb en begeer de kosten te doen en ten koste gegeven te worden in Zijn dienst.

Kershaw heeft bijna 60 jaar het Woord mogen bedienen. Toch zijn er maar weinig preken bewaard gebleven. Van die er zijn, zoals de begrafenis- en rouwpreek bij het overlijden van Gadsby, zijn de meeste nooit eerder in het Nederlands vertaald. In deze twee uitgaven treft u alle preken voor het eerst bij elkaar verzameld aan.

 

Strict Baptist Trouwdienst in NL

Vrijdag 13 mei was er in Arnemuiden een Strict Baptist huwelijksbevestiging van een Nederlands stel door de Engelse predikant Mr. G.D. Buss van Chippenham, Wiltshire. Mr. J. Rutt van Lamberhurst, East Sussex was ook aanwezig, welke de avond ervóor een dienst heeft geleid.