Categoriearchief: Kernuitspraak

Philpot aan het woord

God en de mens beschouwen zaken en personen met verschillende ogen. De mens ziet aan wat voor ogen is, het enige wat hij kan zien, maar de Heere ziet het hart aan. Niemand wordt in onze dagen meer over het hoofd gezien of, indien wel opgemerkt, meer veracht dan die kostelijke personen die de Heere liefheeft, want maar weinig mensen zijn met geestelijke onderscheiding begunstigd, om het verschil te kennen tussen het levende huisgezin van God en de huichelaren te Sion.

gadsby aan het woord

Niets is Jehovah zo lief als Zijn eigen eer. Wát Zijn gezegende Majesteit ook aan anderen geeft, Hij behoudt Zijn eigen heerlijkheid heilig voor Zichzelf. En o, geliefden, hoe gezegend is het dat onze heerlijke Heere onze eeuwige gelukzaligheid onafscheidelijk verbonden heeft met Zijn eigen heerlijkheid.

Philpot aan het woord

Philpot in De tekenen der tijden: Wat de massa’s willen is geen godsdienst, in welke vorm dan ook, maar zoveel ze maar kunnen krijgen van aards plezier en geluk. Ze roepen eerder: Weg met alle godsdienst, .. Het achtste hoofd van het beest, een ongelovige macht, nauw verbonden met het zevende zegel, uit de kolkende zee (tijdgeest) zal een machtige veroveraar opkomen die zichzelf zal uitroepen tot een zoon en kampioen, niet van revolutie, maar van het ongeloof!

Philpot aan het woord

Het begin der kennis is onze dwaasheid te leren, het begin der genade is onze ellende te gevoelen, het begin der verlossing is onze veroordeling te kennen en het begin van het eeuwige leven het vonnis der eeuwige dood te ondergaan.

philpot aan het woord

Mijn vrienden, uw eigen wijsheid, uw eigen kracht, uw eigen gerechtigheid, uw eigen godsdienst –weg ermee! Het is geen cent waard in de dingen van God. Maar hoe dieper u uw behoefte voelt, hoe gepaster Jezus is. Hoe meer leeg, hoe meer plaats om gevuld te worden; hoe meer uitgekleed, hoe meer plaats om bekleed te worden; hoe meer terneergeslagen, hoe meer plaats om opgericht te worden.

philpot aan het woord

Johannes waarschuwde voor de vele valse profeten en ze moesten de geesten beproeven. En zo zal het zijn tot het einde van de tijd; vele blinden die de blinden leiden, en maar weinigen die het heerlijke Evangelie prediken. Dode belijders horen niet graag hoe weinig mensen een godsdienst van de rechte soort hebben, die stand zal houden wanneer de wereld in vuur en vlam staat. Zij die het kostelijke van het snode scheiden, als dienaars van Christus, zullen gehaat en veracht worden. Het is de waarheid die ergernis geeft.

philpot aan het woord

De last kan wel blijven, maar er wordt kracht gegeven om deze te dragen; de beproevingen worden niet verminderd, maar de kracht om ze te doorstaan wordt vermeerderd; de boosheden van het hart worden niet weggenomen, maar er wordt genade medegedeeld om ze te onderwerpen.

warburton aan het woord

Ik begrijp de godsdienst van sommige mensen niet, die nimmer de genieting van Gods heil missen. Die nooit twijfelen of vrezen. Die nimmer behoefte hebben aan een nieuwe toepassing van Gods genade aan het hart. Ik zeg, dat ik dat niet begrijp en ik wil het ook niet begrijpen. ……. Mijn vrienden, deze zielsoefeningen geven mij te zien en te gevoelen, dat ik enige godsdienst heb.

Gadsby aan het woord

Allen die naar de hemel verwachten te gaan in het bezingen van de wonderen die zij voor God gedaan hebben, zullen bedrogen uitkomen als ze in die staat sterven. De Heere doet al Zijn volk weten dat er geen macht, kracht of hulp in henzelf is.

Philpot aan het woord

Ik ben ervan overtuigd dat een beetje goed uitgegeven geld beter is dan heel veel goed opgespaard geld. Maar we moeten opgroeien tegen een stroom van zelfzucht in ons eigen hart, en heen klauteren over hopen met voorbeelden en stelregels van ongelovigen, als we het pad van de vrijgevigheid begaan, dat in het licht van Gods Woord als zodanig beschouwd mag worden.