Categoriearchief: Kernuitspraak

Gadsby aan het woord

Des te mooier er gesproken wordt, des te waakzamer dient het ons te maken wanneer zich op de bodem een kunstige opzet en verrotting bevindt. De waarheid heeft geen kunstige vermomming nodig, en Gods heiligen behoren zich niet te laten bekoren door vleiende woorden en welsprekendheid.

Philpot aan het woord

Als een mens zichzelf niet verloren weet en niet kreunt of zucht omdat hij verloren is, blijft alles wat Jezus is en alles wat Jezus heeft voor verloren zondaars, voor zijn ogen verborgen. Dit is de reden waarom er zoveel belijdenis zonder bezitting is; zoveel van de letter zonder de Geest; zoveel leer zonder de kracht.

Warburton sr aan het woord

Welk een klomp onwetendheid, wat een dode klomp, welke een klomp wereldgelijkvormigheid en vleselijkheid zijn wij! De ziel heeft licht nog leven, kracht noch vrede, noch een enkele geestelijke begeerte, wanneer de Geest Zijn gezegende invloed ingetrokken heeft.

Gadsby aan het woord

Het is één ding dat iemand erkent dat hij een snode zondaar is, maar het is wat anders om werkelijk schaamte voor God te voelen vanwege zijn snoodheid, en zich met gevoel te verfoeien en te walgen van de wortel zelf, waaruit alle zondige daden ontspringen.

Gadsby aan het woord

Dank God als u en ik bewaard worden voor het begaan van moord, hoererij en overspel, want wij hebben het allemaal in onze natuur. Er is geen zondaar en ook geen heilige die niet alles in zijn natuur heeft. Het is God die hen bewaart en hen weerhoudt van dadelijke zonden, en ze moeten er God voor danken.

Gadsby aan het woord

Het is één ding dat iemand erkent dat hij een snode zondaar is, maar het is wat anders om werkelijk schaamte voor God te voelen vanwege zijn snoodheid, en zich met gevoel te verfoeien en te walgen van de wortel zelf, waaruit alle zondige daden ontspringen.

Kershaw aan het woord

Jezus leeft, wát onze gemoedstoestand ook is. Soms wandelen we in het donker, onder de verberging van het aangezicht van onze hemelse Vader; soms ervaren we de verheffing van het licht van Zijn aangezicht; maar Jezus leeft net zo goed wanneer we in het donker zijn als wanneer we in het licht zijn. Loof Zijn dierbare Naam, er is geen vervreemding en niet de minste schaduw van omkering bij onze gezegende Jezus.

Gadsby aan het woord

U kunt uw gemoed vleien met uw eigen fatsoenlijkheid en uw eigen kracht, maar onze God ‘geeft den moede kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft’ (Jes. 40:29). Bovendien staat er geschreven: ‘De lammen zullen den roof roven’ (Jes. 33:23).

Philpot aan het woord

‘Er is één God’, eeuwig en almachtig, Die u niet kunt ontlopen, en Die u voor Zijn vierschaar zal doen staan. Bedenk dit: het is het eeuwige leven. Daarom is het de eeuwige dood om de enige waarachtige God niet te kennen.

Philpot aan het woord

Sommigen hebben zo’n zwak gestel dat elke koude windvlaag een ontsteking kan veroorzaken, of ze zijn zo vatbaar dat ze ziek worden bij iedere ziekte-uitbraak of epidemie. Zulke mensen moeten oppassen voor de oostenwind en zich niet blootstellen aan de dampen van het moerasland. Maar in onze ziel zijn we allemaal ziekelijk en lopen we snel een verkoudheid of koorts op, hoe sterk en gezond ons lichaam ook is. Laten we dan beducht zijn dat de adem van de wereld ons hart niet zal verkillen en ons vleselijk gemoed niet zal verhitten. Laten we bang zijn dat een schadelijke invloed onze sluimerende ziekte opnieuw leven inblaast.

Philpot aan het woord

Als wij niet door de Geest onszelf leren kennen, kunnen wij nooit Christus kennen, Wie te kennen ‘het eeuwige leven’ is. Wij moeten weten en voelen dat we ziek zijn, voordat we genezen kunnen worden. Onze harten moeten gewond en gebroken zijn, voordat de grote Medicijnmeester ze kan verbinden. We moeten onze schande en naaktheid zien en voelen, voordat we door het geloof het kleed des heils kunnen aandoen. We moeten onze schuldige, veroordeelde staat als zondaars zien en voelen, voordat we de vergevende liefde en het krachtdadige bloed van het Lam kunnen genieten. En we moeten bevindelijk weten dat we verloren en rampzalig zijn, voordat we ons aandeel in het volbrachte werk van Christus kunnen genieten. Deze dingen heeft de Heere in de bevinding van Zijn huisgezin samengevoegd, en het zijn dingen die de Heilige Geest leert.