Home

Foto Philpot aangepastStichting het Braambos vertaalt en verspreidt teksten van 19e eeuwse Engelse Strict Baptists, zoals J.C. Philpot, W. Tiptaft, W. Gadsby en J. Kershaw.

U vindt op deze website lees- en luisterpreken, teksten met thema’s zoals Doop der gelovigen, des Heeren Avondmaal en de  Wet, levensbeschrijvingen, foto’s en een prekenregister.

Stichting het Braambos heeft een aantal boeken uitgeven met niet eerder in het Nederlands gepubliceerde preken en teksten. Alle uitgaven zijn via deze website te bestellen of verkrijgbaar bij uw boekhandel.

Alle uitgaven stichting het braambos

Philpot profeteert in 1854 in ‘Tekenen der tijden’ over Rusland
Overgenomen uit Nagelaten Brokken Deel 6

6. De volgende grote gebeurtenis is de plaag van de hagel: ‘En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plaag des hagels; want deszelfs plaag was zeer groot’ (Openb. 16:21.) We moeten steeds in gedachten houden dat de taal hier uiterst symbolisch is. Er is geen sprake van een letterlijke hagelstorm met stenen die elk een talent zouden wegen, niet minder dan een halve centenaar. En als zoiets letterlijk gebeurde, wat zou dan het gevolg zijn in zedelijk opzicht? Zo’n bui zou letterlijk veel vernielen en verwoesten, waar hij viel, maar als hij overgetrokken was, zouden er geen blijvende gevolgen zijn, die de staat van de volken zouden beïnvloeden. Wat moeten we er dan onder verstaan? Of wat betekent het symbool waarschijnlijk? Waar komt de hagel vandaan? Uit de koude, ijzige streken in het noorden. We zien de hagel dus als een symbool voor de invasie uit het noorden. Wat is dan waarschijnlijker dan een Russische invasie in Europa? Dit is altijd het hoogste ideaal geweest in Rusland, van de keizer tot de geringste knecht.

De verovering van Europa is altijd het einddoel van Rusland geweest. Dit was de erfenis die Peter de Grote zijn opvolgers naliet. Of de gepubliceerde wilsbeschikking vervalst is of niet, één ding is heel duidelijk. De middelen die hij heeft aangewezen voor de verovering van Europa zijn nauwgezet gebruikt. Maar per slot van rekening is het niet deze of die tsaar, maar juist de geografische positie van het Russische rijk, middenin de bevroren vlakten van het barre noorden, waardoor het verlangen gewekt wordt naar de warme, vruchtbare vlakten van het zonnige zuiden. Velen geven de heersende tsaar alle schuld van de huidige oorlog. Dit is echter een vergissing, omdat hij slechts het instrument is, en in dit geval zelfs dwaas en voorbarig, om een nationaal verlangen te verwezenlijken. Als de tsaar Rusland is, is Rusland de tsaar. Nicolaas verwezenlijkt niet alleen zijn eigen persoonlijke ideaal, maar treedt op als vertegenwoordiger van Rusland. Als hij morgen gewurgd zou worden, zoals zijn vader Paul, zou dat uiteindelijk de opmars van Rusland in Europa niet tegenhouden. Net zomin als het afbreken van een brok ijs een gletsjer in zijn gang zou stuiten, of het scheppen van een kop water uit het Eriemeer de Niagarawatervallen zou doen opdrogen. De macht van de tsaar is de macht van Rusland verenigd in één man, zoals de stem van de tsaar slechts de verenigde stem van de hele natie is. Een blik op de kaart zal ons duidelijk maken dat het gebrek aan kanalen voor de vloot en de handel Rusland verstikt. Daar hijgt ze naar, zoals een astmapatiënt naar lucht hijgt. Dit was ook het doel van al haar invallen in de Baltische en Zwarte Zee. Daarom heeft Rusland Cronstadt, Sveaborg en Sebastopol versterkt en bijna onneembaar gemaakt. Daar achter haar granieten forten is de vloot veilig. De legers zijn allemaal gemobiliseerd met één doel. En terwijl de rest van Europa bijna veertig jaar lang de vrede heeft gekoesterd, heeft Rusland dit interval gebruikt om zich voor te bereiden op de oorlog. Het is waar dat ze juist nu is teruggedreven en we geloven dat dit enige tijd zal duren. Dit komt echter juist overeen met onze opvatting over dit onderwerp, want de hagelstorm komt pas na de aardbeving. De huidige pogingen van Rusland zijn voorbarig. ‘De zieke man’, zoals de keizer Turkije noemde, is niet van schrik gestorven bij het eerste bulderen van de Russische kanonnen. Maar hij heeft zelfs alléén de legers van de tsaar teruggeslagen en zijn bezittingen verdedigd met al de moed en het succes van de dagen waarin enkel de naam ‘de Grote Turk’ Europa deed beven. En de huidige kracht en het wederzijdse verdrag van de twee grote westerse machten, Engeland en Frankrijk, maken het menselijkerwijs gesproken onmogelijk dat Rusland nu succes heeft. Als de aardbeving echter gekomen is en Europa uiteen heeft doen vallen, alle huidige verdragen heeft ontbonden en de roomse landen met bloed vervuld heeft, komt de plaag van de hagel. Rusland doet er goed aan haar tijd af te wachten. Haar politiek is langzaam vorderingen te maken en niets te verliezen door zich te vroeg te haasten. Het uitgieten van de zevende fiool kan vele jaren duren. Maar als de grote revolutie waarover we gesproken hebben (lees Tekenen der Tijden in zijn geheel), over Europa is geraasd, al de huidige grenzen heeft weggevaagd, Engeland heeft geschokt, Frankrijk beroerd, Duitsland verwoest en alle huidige verdragen verbroken, wat ligt er dan een gebied open voor de oppermachtige tsaar om ten tonele te verschijnen. Hij kan gebruik maken van de algemene machteloosheid van de naties en voorwaarts marcheren, in naam om de monarchie en de orde te handhaven, maar in werkelijkheid om alle macht te grijpen. Dan kan hij vrijelijk over het hele continent heersen. Was dit niet precies het geval bij de Hongaarse revolutie van 1848 en 1849? Toen Oostenrijk verslagen was door de Hongaarse legers, riep het Rusland te hulp. Rusland gaf gehoor aan de oproep. Uit liefde tot Oostenrijk? Er was geen greintje liefde, maar zo opende ze een weg naar de heerschappij over Duitsland. In hoeverre ze daarin slaagde, blijkt wel uit de huidige toestand van Duitsland, dat sindsdien machteloos en verlamd aan de voeten van de tsaar heeft gelegen. De huidige oorlog zal waarschijnlijk gunstig aflopen en de mensen zullen jubelen over de nederlaag van Rusland. Maar zal dit haar rijk uiteen scheuren en haar macht echt breken? Kijk naar haar verbazingwekkende uitgestrektheid, haar grote bronnen en onuitputtelijke machten om zich te verdedigen. Misschien zal de huidige generatie de plaag van de hagel niet meemaken. Als onze interpretatie echter juist is, is er alle reden om te geloven dat er onder de plagen van de zevende fiool ook een invasie in Europa zal zijn door de verwoestende hordes uit het bevroren noorden. Deze plaag zal zeer groot zijn en de mensen zullen God lasteren vanwege de hagel (Openb. 16:21.) Zoals echte hagelstenen mens noch beest, akker noch wijngaard sparen, zo zal deze noordelijke hagel stand, noch leeftijd, noch geslacht sparen. De woeste Kozak zal moeder en kind aan zijn speer rijgen. En de hardvochtige, heerszuchtige tsaar, die de levens van zijn soldaten offert alsof mensen mieren of kevers waren, zal waarschijnlijk de vijandige naties niet sparen. Misschien kan hij zijn rijk niet bestendigen. We verwachten niet dat de Slavische volken zich blijvend in Europa zullen vestigen – het ergste wat de mensheid zou kunnen overkomen. Kenmerkend voor een hagelbui is dat deze weer wegtrekt, als hij is gevallen. Zo zal deze noordelijke invasie waarschijnlijk over Europa razen en niet lang duren. Als we de profetische rol goed lezen, is de val van Rusland bestemd buiten Europa. De bergen van Palestina zullen getuige zijn van de val van de koning van het noorden, want daar zal hij aan zijn einde komen en niemand zal hem helpen.Philpot schrijft in 1849 aan Parry over rondwarende ziekten:

Door Gods barmhartigheid zijn wij allen wel; en dit is een grote genade aangezien de stad vol ziekte is, voornamelijk kinderpokken waaraan velen, meest kinderen, sterven.

Tot heden zijn wij genadig verschoond gebleven voor de cholera; er heeft zich maar één geval in de stad voorgedaan, waarvan gedacht wordt dat dit uit London is meegebracht. In een dorp nabij Oakham heerst zij hevig. Ik hoop dat de Heere ons en de onzen barmhartig mag verschonen van die vreselijke ziekte, die al zoveel duizenden heeft weggenomen. Zij heeft ook ernstig gewoed in Plymouth en Stoke Devonport; doch door genade zijn onze geliefden tot hiertoe gespaard in Stoke.
Mij dunkt dat onze regering zeer dwaas handelt door niet een nationale biddag uit te schrijven. Achab en de stad Ninevé zijn geheel Schriftuurlijke voorbeelden. Als wij onder natuurlijke en nationale tuchtiging zijn, waarom zouden wij niet op een natuurlijke en nationale verootmoediging aandringen? Sommigen van mijn vrienden zijn het in deze niet met mij eens, doch mijn beschouwingen zijn volgens mij geheel schriftmatig.

De prijzen voor de oogst zijn laag, en ik vrees dat het nog zo wat zal blijven. Alle dingen schijnen uit hun gewone loop. Duizenden worden door de cholera afgesneden, algemene krankheden gaan voort, overal elders al veel benauwdheid. En buitenslands steeds grotere ellenden en rampen. Welk een barmhartigheid te midden van al die onrust en strijd, hoop te hebben op de eeuwige dingen – een onbeweeglijk Koninkrijk!
Na verloop van misschien twintig jaar zal het ook voor u van geen betekenis zijn of in 1849 de zak tarwe voor 12,- of voor 24,- pond is verkocht; maar het zal zaak zijn of uw ziel voor eeuwig behouden of verloren is. Wanneer de koude winden over uw graf huilen, of de warme zon het vriendelijk beschijnt, wat gaat het u dan aan of de schapen goed of slecht verkocht worden aan de markt? Mogen we maar meer de eeuwige dingen behartigen, wij zouden wat minder bezorgd zijn aangaande de tijdelijke (2 Korinthe 4:18). Het is ons ongeloof en vleselijkheid die ons aan de arme dingen van het zin- en zienlijke boeit. ‘Heere, vermeerder ons geloof!’