Lezen

Op deze pagina vindt u preken, brieven en andere geschriften van Strict Baptists zoals Philpot, Gadsby en hun geestverwanten. Stichting het Braambos neemt geen verantwoordelijkheid voor de vertaling van de stukken die overgenomen zijn.
Wij stellen het op prijs als u voor deze pagina aanvullingen heeft.

Philpot_Handschrift_1

Geschriften van J.C. Philpot
De geïnspireerde regel des levens, het Evangelievoorschrift
De gevorderde christen
Een bijzonder volk
Een getuigenis
Een getuigenis over Nederland
Over de wederkomst
Over de doop
Over het predikambt en de bediening
Voorwoord van A.P.A. Du Cloux in Viertal leerredenen
Voorwoord van J.J. Knap in Winter voor de herfst
Voorwoord van J. Gadsby/J.C. Philpot bij Jane Walker
Vraag en antwoord over het gebed
Levensbeschrijving J.C. Philpot met 162 brieven Deel 1 1802-1860
Levensbeschrijving J.C. Philpot met 162 brieven Deel 2 1860-1869

Preken van J.C. Philpot OT
Genesis 32:26
Genesis 49:22-24
Exodus 15:23-25a
Exodus 25:22
Leviticus 14:14
Deuteronomium 8:2-3
Deuteronomium 32:10-12
1 Kronieken 4:10
2 Kronieken 20:12
Psalm 9:10-11
Psalm 12:6
Psalm 17:8
Psalm 37:39-40
Psalm 38:10-11
Psalm 42:6
Psalm 57:3-4
Psalm 60:5-6
Psalm 61:3
Psalm 65:5
Psalm 88:11-13
Psalm 90:15-17
Psalm 94:12-13
Psalm 103:3-4
Psalm 104:27-30
Psalm 106:4-5
Psalm 107:17-20
Psalm 109:31
Psalm 118:27
Psalm 119:31
Psalm 119:132
Psalm 130:7-8
Psalm 132:15-16
Psalm 141:8
Spreuken 8:20-21
Spreuken 14:23
Spreuken 27:7
Prediker 3:6
Hooglied 1:7-8
Hooglied 7:11-12
Hooglied 8:6-7
Jesaja 17:7
Jesaja 18:5-6
Jesaja 26:8
Jesaja 29:18-19
Jesaja 30:21
Jesaja 35:3-4
Jesaja 40:29-31
Jesaja 44:3-5
Jesaja 45:8
Jesaja 45:22
Jesaja 50:10-11
Jesaja 54:11-12
Jesaja 55:10-11
Jesaja 62:10
Jesaja 63:9-10
Jeremia 8:22
Jeremia 14:8-9
Jeremia 15:12
Jeremia 17:14
Jeremia 31:21-22
Jeremia 50:6
Klaagliederen 3:39-41
Ezechiël 17:24
Ezechiël 21:27
Ezechiël 34:15-16
Ezechiël 47:12
Hoséa 6:4
Hoséa 14:2-4
Amos 3:3
Micha 2:13
Micha 7:8-9
Micha 7:18-19
Zefánja 3:12
Zacharía 11:15-16
Preken van J.C. Philpot NT
Matthéüs 26:41
Lukas 1:52-53
Lukas 22:28-30

Lukas 22:31-32
Johannes 3:33
Johannes 6:67-69
Johannes 14:6
Johannes 14:16-17
Johannes 15:1-2
Johannes 17:2-3
Johannes 18:38
Handelingen 20:32
Romeinen 3:23-26
Romeinen 4:20-21
Romeinen 5:10 1850

Romeinen 5:10 1858
Romeinen 6:5
Romeinen 7:24-26
Romeinen 8:1
1 Korinthe 1:30-31
1 Korinthe 2:3-5
1 Korinthe 2:9-10
2 Korinthe 3:16
2 Korinthe 4:7
2 Korinthe 4:11
2 Korinthe 6:9-10
Galaten 1:4-5
Galaten 2:20
Galaten 5:16-18
Efeze 2:19-20
Efeze 4:4-6
Efeze 6:13 1851
Efeze 6:13 1861
Filippenzen 1:5-6
Filippenzen 1:9-11
Filippenzen 3:8-9
Filippenzen 4:6-7
Kolossenzen 1:12-13
Kolossenzen 1:21-23
Kolossenzen 2:6-7
Kolossenzen 3:1-3
1 Thessalonicenzen 1:3
1 Thessalonicenzen 2:13
1 Thessalonicenzen 5:21
2 Thessalonicenzen 2:13-14
2 Thessalonicenzen 2:16-17
1 Timótheüs 4:7-8
2 Timótheüs 2:5
Hebreeën 4:12
Hebreeën 4:14-15
Hebreeën 10:35-37
Hebreeën 12:27-28
Jakobus 1:2-4
Jakobus 3:17
1 Petrus 1:6-7

1 Petrus 2:9
1 Johannes 2:27
1 Johannes 3:1
1 Johannes 4:1a
Judas:3
Openbaring 2:10
Openbaring 3:17-18
Openbaring 21:7
Geschriften van Strict Baptists
G.T. Congreve met inleiding Philpot: 3 brieven
W.F. met inleiding Philpot: ervaringen nadat Philpot Oakham verliet
H. Fowler: levensbeschrijving en brieven
W. Gadsby: preek over Deuteronomium 33:13
W. Gadsby: preek over Psalm 17:5
W. Gadsby: preek over Psalm 35:28

W. Gadsby: preek over Handelingen 20:32
W. Gadsby: preek over 2 Korinthe 1:9
Mr. Goulding: De uitverkiezing
J. Hart: levensbeschrijving met een preek over Matthéüs 2:2a
B. en W. Hewling: levensbeschrijving of laatste dagen
G.M.: Liefde tot God, preekfragment
N.M.: brief aan Thomas Godwin

Onbekend: Met zout gezouten
Onbekend: Des avonds vernacht het geween
W.K. Popham: Oudejaarsmeditatie
P.R.: brief Vruchten der over
W. Tite: korte verhandeling over de bediening
J. Tuckwell: uit Allington een brieffragment
J. Warburton: levensbeschrijving Weldadigheden van een Verbondsgod
J. Warburton: preek over Hooglied 2:16a
J. Warburton: brief aan W. Gadsby, o.a. melding dat hij Philpot doopte

Kershaw_handschrift

Geschriften van personen gewaardeerd door Strict Baptists
J. Alleine: Gods toorn, preekfragment
J. Bunyan: satans list
C. Evans: preek over Handelingen 3:21a
C. Evans: preek over Romeinen 5:15
C. Evans: preek over 1 Timótheüs 1:11
W. Huntington: een brief
W. Huntington: een brief Wettisch en Evangelisch
J. Owen: Geloof en verzekerdheid
J. Rusk (hoorder Huntington): De ware staat van de ziel
J. Rusk: Al mijn fonteien zullen binnen u zijn
M.A. Toplady: Dagboek en levensbeschrijving