Alle berichten van st het braambos

Warburton persoonlijk

’Zij zullen Mij eren, omdat Ik in de woestijn wateren zal geven; om Mijn volk, Mijn uitverkoren drinken te geven’. Ja, loof Zijn lieve en dierbare Naam, Hij zal het doen, Hij zal het doen! Hij heeft het menigmaal in mijn ziel gedaan. Niet door louter naar een tekst te kijken waar ik tenvolle mee instemde, om het dan voor gezien te houden. Niet door het lezen van de werken van een mens, om er dan uit te halen wat mij paste. Maar God heeft het in mijn hart geopenbaard. Hij geeft mij, van tijd tot tijd, te spreken hetgeen ik gesmaakt, waargenomen en getast heb van het goede werk des levens in mijn hart. Het paste dan op mijn eigen geval en op de gevallen van Gods arm, beproefd, bestreden en bedrukt volk.

Philpot aan het woord

Wanneer wij onze blik slaan op het jaar wat is voorbijgegaan en achter ons ligt, zijn er dan geen barmhartigheden, die van ons een toon van dank en lof vragen? Het is zoet de liefderijke hand des Heeren te zien in Zijn voorzienigheid, maar veel zoeter nog Zijn hand uitgestrekt te zien in de genade.

Philpot aan het woord

Wat en waar is de ziel voordat Hij met kracht inkomt in dierbaarheid? Een ruïne! Niemand kende ooit veel van de dierbaarheid van Christus wiens ziel in de gewaarwording niet een puinhoop was en waar het eigen ik niet omver gestoten is. ‘Ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd stellen; ja zij zal niet zijn, totdat Hij kome, Die daartoe recht heeft, en Die Ik dat geven zal.’

Philpot persoonlijk

Ik wens over mijzelf en alles wat ik heb of ben, zeg of doe, altijd met de diepste zelfvernedering te spreken, want ik weet dat ik in mijzelf niets heb dan zonde en dood, vuiligheid en dwaasheid. . Maar ik kan niet vergeten dat gedurende verscheidene jaren nagenoeg alle preken die ik in deze plaats gehouden heb, werden opgeschreven terwijl ze van mijn lippen kwamen, en dat ze in Gods voorzienigheid wijd en zijd verspreid zijn en naar ik vertrouw voor velen tot zegen zijn geweest.

Tiptaft persoonlijk

Ik ben ertoe gebracht de Heere te prijzen en te loven voor al Zijn goedertierenheid, wanneer zulke smarten en benauwdheden over mij kwamen die zuchten en kreunen uit mijn hart tot Hem deden opstijgen. Niettemin werd ik daarna in staat gesteld om Hem te loven dat ik zo geleid ben; dat deze dingen, hoewel ze pijnlijk waren voor vlees en bloed, toch echt wezenlijk ten goede zijn geweest.

PHILPOT PERSOONLIJK

Hoe intens zijn soms onze begeerten dat Hij door de wolk zal heenbreken en een woord tot onze ziel zal spreken! Ik heb soms onder een boom gestaan, mijn ogen tot de Heere opgeheven en met zulk een ernst en vurigheid tot Hem geroepen om in mijn hart door te breken.

VERSCHENEN: Laatste preken van J.C.Philpot deel 5

Van J.C. Philpot zijn nog bijna 40 onvertaalde preken ontdekt, waarvan nu een vijfde deel in de serie verschenen is. In dit deel staan preken die kort voor zijn dood zijn uitgesproken.

Laatste preken van J.C. Philpot – Deel 5

Vertaling Ruth Pieterman,   128 pag.,    ISBN 978-90-76450-162
€10,00  +  €3,- verzendkosten

INHOUD

1. Openbaring 2:17 / Het verborgen manna, de witte keursteen en de nieuwe naam
2. 1 Korinthe 6:19-20 / Niet van onszelf, want wij zijn met een prijs gekocht
3. Jeremia 32:14 / Verzegelde en open bewijzen
4. Jesaja 4:2-3 / De Spruit des Heeren schoon en heerlijk voor degenen die ontkomen zijn van Israël
5. Jesaja 4:4-5 / Vuil en bloedschulden weggezuiverd door de geest van oordeel en de geest van uitbranding

Hymn zangavond Vianen dv zaterdag 24-9

Allemaal welkom in de grote kerk ban Vianen om onder begeleiding van het prachtige orgel Engelse Hymns te zingen of luisteren.

DV Zaterdag 24 september 2022 hopen we weer een hymnavond te houden in de grote kerk van Vianen, aanvang half 8.

Ds. P. den Ouden hoopt de hymns toe te lichten en Joost van Belzen weer het orgel te bespelen.

Het volledige programma en enkele tunes zijn te vinden op http://www.engelsehymns.com/

Gadsby persoonlijk

Een aspect van de belofte is een ononderbroken gemeenschap met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest is. Hoe dat zal zijn, kan ik niet zeggen; maar ik geloof in mijn ziel dat ik zal zien en spreken met de Drie-eenheid in de Godheid, in de Persoon van de Verlosser, Die de sterke God is. Misschien vraagt u: ‘Gelooft u dat?’ Ja, dat geloof ik.

Gadsby aan het woord

Als we ons vertrouwen op onze gevoelens stellen in plaats van op de Heere, van Wie alle ware geestelijke gevoelens komen, vertrouwen we op de beek in plaats van op de Fontein of Springader. Hoe aangenaam de beek ook mag zijn, hij kan uitdrogen, maar de Fontein droogt nooit uit – een dierbare Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.

Gadsby persoonlijk

Toen de Heere voor het eerst in mijn hart een geestelijke betrekking op het prediken van het Evangelie gaf, had er nooit een grotere dwaas bestaan! Ik was grootgebracht in een dorp op het platteland, waar ik zulk plat Engels sprak dat ik alleen maar maun kon zeggen voor man, en caun voor can. Mijn gedrag en mijn manier van doen, het was allemaal van diezelfde lap gesneden. En als het om geletterdheid of geleerdheid ging, ik kon nog geen hoofdstuk in de Bijbel lezen. Alles stond van begin tot eind vol met wat ik ‘moeilijke woorden’ noemde. Wat dan met mijn gebrek aan scholing, mijn taalmanco en mijn grote onkunde? Het leek in alle opzichten het hoogste toppunt van verwaandheid dat een dwaas als ik zelfs maar zou proberen te preken. Toch kon ik het gevoel niet kwijtraken. Ik durf te zeggen dat sommigen van u mij ook nu niets dan een dwaas vinden.

Maar ik kwam in zo’n gemoedsgesteldheid terecht dat ik geen rust kon vinden op mijn bed. Vele malen ben ik naar de kelder gegaan met alleen mijn nachtkleding aan, om kou te vatten en zo mijn dood te veroorzaken. Echter, ik kon niet sterven, hoe graag ik het ook wilde! Steeds ging ik er weer heen in de meest neerslachtige toestand, en toch kon ik niet sterven of echt kou vatten. Werkelijk, ten slotte kwam ik in zo’n ellendige toestand terecht dat ik niet wist wat te doen. Dit bleef zo totdat, te midden van mijn worstelen, strijden en zuchten tot God – waardoor ik Hem het ergste van mijn toestand bekendmaakte en Zijn Majesteit smeekte de gedachte aan het prediken weg te nemen van zulk een dwaas, omdat Hij wist wat ik was – het Hem uiteindelijk behaagde deze gezegende tekst op zo’n manier aan mij toe te passen, dat het mij op dit punt voor altijd geruststelde: ‘Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; en het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, teniet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor Hem’ (1 Kor. 1:27-29). Dit kwam met zo’n kracht tot mij dat het mijn tong in beweging bracht, en mijn hart werd zo opgelucht dat ik zei: ‘Ach Heere, als dit Uw manier van werken is, hebt Gij nooit een betere gelegenheid gehad, want Gij hebt de predikdienst nooit eerder aan zulk een dwaas gegeven!’ En zo had ik plechtig toegang tot Zijn gezegende Majesteit, en voelde ik vrijheid en vreugde in mijn ziel. Reeds de dag des Heeren direct daarop werd mij verzocht te prediken. Vanaf dat ogenblik tot nu toe, met uitzondering van de tijd dat ik zes weken met een gebroken been op bed lag, is er geen half dozijn dagen verstreken zonder dat ik eenmaal of vaker in dit werk bezig was. God heeft mij nooit verlaten en ik heb in mijn eigen ervaring de waarheid ondervonden van wat Hij mij toen duidelijk maakte. Maar als ooit iets mij in mijn leven beroerd heeft, was het wel de gedachte aan het prediken!

Philpot persoonlijk

Nav 1 Joh 5:20, Er is in mijn ziel zo iets bijzonder zaligs in de uitdrukking ‘het eeuwige leven’, dat ik niet kan ophouden mij er bij te bepalen. Hoe verruimt de gedachte eraan, het gevoel ervan de borst. Hoe armzalig, hoe gering en laag is ons tijdelijk leven met al zijn zorgen, de kleine handbreedte die God ons hier beneden heeft toegestaan, in vergelijking daarvan.