Categoriearchief: Nieuws

Gedenkjaar JC Philpot

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Joseph Charles Philpot stierf. Een geschikte gelegenheid om een prekenboek(en) uit te geven met nooit eerder vertaalde preken van hem. Stichting het Braambos gaat proberen om deel 1 dit jaar nog te publiceren.

Nieuwe uitgave

DV voorjaar 2019 wordt een nieuwe uitgave van William Gadsby verwacht, Deel 2. 120 pag. De voorbereidingen voor Deel 3 zullen opgestart worden.

INHOUD

William Gadsby – De geestelijke metgezel van Kershaw, Deel 2

 1. Kolossenzen 3:17 / Alles doen in de Naam van de Heere Jezus, pag.4
 2. Hebreeën 10:36 / Het doen van de wil Gods, en de noodzaak van lijdzaamheid, pag.22
 3. 1 Korinthe 1:2 / Heiligmaking in Christus, pag.59
 4. 1 Johannes 5:7 / Een aanspraak tot de wedergeboren gemeente van Christus – Nieuwjaarspreek, pag.68
 5. Tijdlijn van William Gadsby, pag. 114

Nieuwe uitgave VERSCHENEN

Het eerste deel William Gadsby is verschenen en te bestellen!

104 pagina’s, ISBN nummer 978-90-76450-09-4

William Gadsby – De geestelijke metgezel van Kershaw – Deel 1

 1. 1 Johannes 4:1-3 / De Schriftuurlijke regel om de geesten te toetsen. pag 4
 2. Psalm 116:17 / De offerande van dankzegging. pag 22
 3. Jesaja 61:2 / Het jaar van het welbehagen en de dag der wrake. pag 35
 4. Jesaja 26:20 / Het verborgen volk des Heeren. pag 50
 5. Deuteronomium 33:23 / De worstelingen van Naftali (1). pag 64
 6. Deuteronomium 33:23 / De worstelingen van Naftali (2). pag 83

William Gadsby leefde van 1773-1844 en was een geliefd prediker van zijn tijd. Joseph Charles Philpot zei over hem na zijn overlijden: ‘Er is een grote in Israël gevallen. We geloven dat we in volle overeenstemming spreken met Gods levende kinderen, als we zeggen dat we in Gadsby de grootste prediker verloren hebben die God opgewekt heeft sinds de dagen van Huntington.’ John M’Kenzie schreef: ‘De gezegende Geest bekleedde zijn rede vaak met kracht en betoning voor de zielen van de mensen. Hij sprak niet met woorden van menselijke wijsheid; zijn taal was eenvoudig, getrouw en sterk sprekend; zijn methode was duidelijk en altijd gericht op de kern van de tekst.’ En John Kershaw sprak bij zijn begrafenis: ‘Christus in Zijn ambten, hoedanigheden en betrekking tot Zijn volk stalde hij op gezegende wijze uit. De volbrachte zaligheid, alles uit genade van begin tot eind, was de blijdschap van zijn hart en de roem van zijn lied.’

William Gadsby zelf getuigde in één van zijn preken: ‘De Heere is vastbesloten de hoogheid en de grootheid van de mens te vernederen, opdat de HEERE alleen, in dien dag verheven zal zijn. U hebt geen Schriftuurlijk bewijs dat u tot Gods volk behoort, als u hier niet iets van weet: dat God niets heel laat van al uw geloften, beloften, gebeden, berouw, uw heiligheid, en u doet neerliggen en u in uw eigen gevoelens zo ellendig maakt als de duivel. Als de Heere u hier nooit in zekere mate brengt, zult u met al uw fatsoenlijkheid nooit naar de hemel gaan…U moet door Gods kracht van alles afgescheiden worden, in staat gesteld worden om alles op te geven en tot een gevoel van uw ontzaglijk schuldige staat voor Gods aangezicht gebracht worden….Wat een gezegende zaligheid is het, Die onze God bestemd heeft voor de arme, verloren, rampzalige mens! Mag de Heere u zegenen met een gevoelig besef van uw aandeel hierin. En mag Hij krachtig tot ons hart spreken en deze weinige en gebrekkige opmerkingen zegenen aan uw consciëntie, u in Christus en Zijn zaligheid opheffen, en zowel u als mij in staat stellen om tot Zijn eer te leven.’

Verschenen: De Doop, door John Norcott

De Doop – Op duidelijke en getrouwe wijze opengelegd
door John Norcott
Een verklaring over de Doop der gelovigen. Vertaald door Ruth Pieterman n.a.v. de tweede druk, toen Norcott nog in leven was. Latere versies zijn door anderen zoals bijv. Spurgeon herzien.
ISBN nummer  978-90-76450-08-7, 64 pag, harde kaft, € 6,00

Nieuwe uitgave binnenkort

Er wordt hard gewerkt aan een serie met al de preken en werken van William Gadsby waarvan deel 1 DV over niet al te lange termijn hoopt te verschijnen.

DV nog dit jaar verschijnt er eerst:

De Doop – Op duidelijke en getrouwe wijze opengelegd
door John Norcott en opnieuw vertaald in het Nederlands

Dit opmerkelijke boekje werd geschreven door één van de eerste Particuliere Baptistenpredikers, John Norcott, predikant te Wapping, Londen. In zijn tijd werden de baptisten onderdrukt en ook de auteur leed vervolging, kennelijk van de kant van broeders. Norcott publiceerde dit werkje terwijl hij in Holland was, waarheen hij door de vervolging verdreven was. John Norcott stierf op middelbare leeftijd in 1676.

Norcott schreef dit boekje aan zijn zeer geliefde vrienden en broeders in en rondom Wapping, die onze Heere Jezus liefhebben in oprechtheid, kinderen van één Vader, deelgenoten van de heerlijke Geest der genade.

In het boekje verklaart hij met grote helderheid de vraag en het antwoord die hij in zijn opdracht stelt: Misschien vragen sommigen: Waarom laat u uw keus vallen op de Doop als onderwerp voor uw eerste publicatie? Dingen van groter belang hadden toch nuttiger kunnen zijn? …. Zo zeg ik ook: omdat deze ordinantie van de Doop een verwaarloosde ordinantie is, die niet zuiver, naar het voorbeeld op de berg, in praktijk gebracht wordt, leek het mij goed om mijn keus hierop te laten vallen.

Een recensie over dit boekje in The Gospel Standard van 1912 geeft aan dat het boekje twee dingen karakteriseren: Ten eerste, de volheid van het Schriftuurlijke onderwijs over het onderwerp. ‘Alzo zegt de Heere’, staat op iedere pagina, in ieder argument en ieder pleidooi. En ten tweede: De begenadigde geest waarvan het doordrongen is, de zalving waarmee het klaarblijkelijk geschreven werd. De schrijver had de stromen van water die door Christus beloofd werden.

Een recensie over dit boekje stond ook laatst, juli 2017, in The Gospel Standard nav de laatste uitgave van 2016, en is als volgt:

Het is een voortreffelijk boek; het toont heel duidelijk aan dat, volgens de Schrift, de Doop der gelovigen door onderdompeling in water behoort plaats te vinden na belijdenis van Christus. John Norcott is niet zo goed bekend onder ons. Hij stierf op middelbare leeftijd in 1676. Hij werd de tweede predikant van de eerste Engelse Particuliere Baptistengemeente in Wapping, als opvolger van John Spilsbury. Zijn geboortedatum blijkt onbekend te zijn.

Het boek bestaat uit elf korte hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken laten vanuit de Schrift Christus’ voorbeeld zien in Zijn doop, en ook Christus’ opdracht om gelovigen te dopen. Het derde hoofdstuk geeft ons voorbeelden van de Doop der gelovigen in de Schrift. Hoofdstuk vier legt uit dat het dopen plaatsvindt door onderdompeling onder water, en het volgende hoofdstuk maakt vanuit de Schrift duidelijk dat dit moet doorgaan tot Christus’ tweede komst. Het zesde hoofdstuk bewijst dat de Doop voor alle gelovigen is, ongeacht de mate van genade. Hoofdstuk zeven toont aan dat de Doop der gelovigen een grote ordinantie is. In het volgende hoofdstuk beantwoordt John Norcott tweeëntwintig tegenwerpingen tegen de Doop der gelovigen. Hoofdstuk negen bestaat uit een tabel van vergelijking tussen de Doop der gelovigen en de kinderbesprenkeling. Hoofdstuk tien heeft als titel: ‘Duidelijke Schriftplaatsen aangaande de Doop, zonder enige menselijke gevolgtrekking vanuit de wijsheid van de mens.’ In het laatste hoofdstuk staan John Norcotts afsluitende overwegingen. Deze overwegingen geven ons plechtige leesstof. Het aanhangsel bevat een uittreksel over John Norcott uit History of the English Baptists van Joseph Ivimey.

Wij herhalen dat het een voortreffelijk boek is. De schrijfstijl is duidelijk en eenvoudig. Toch wordt overtuigend aangetoond dat de bewijsgrond voor dit leerstuk uit Gods Woord komt. De Schriftuurlijke waarheden worden op een duidelijke en directe manier beschreven, en zijn gemakkelijk te begrijpen. Het kwam ons voor dat de Schriftuurlijke waarheid op zo’n onweerlegbare manier uiteengezet wordt. In het voorwoord van de uitgever staan enkele opmerkingen die Mr. J.K. Popham in 1912 gemaakt heeft. Hij schreef ‘dat geen ander werk dat wij over dit onderwerp gelezen hebben, met eenzelfde helderheid en overtuiging de natuur, manier en verplichting van de Doop naar ons hart en verstand overbracht …’ Hij maakte nog meer heel positieve opmerkingen. Wij hopen enkele uittreksels uit dit boek in het volgende nummer van de Gospel Standard op te nemen, zo God wil.

De publicatie van dit boek komt heel goed uit nu er tegen de Doop der gelovigen geschreven is in het blad van de Netherlands Reformed Congregations in de Verenigde Staten en Canada. Wij realiseren ons dat er in de kring van Nederlandse reformatorische kerken veel godvruchtige gelovigen zijn, die een door God gewerkt geloof bezitten. Het spijt ons dat er in een artikel over de Doop (dat loopt vanaf de nummers februari tot mei) dingen geschreven zijn die niet waar zijn.

Er wordt gezegd dat wij de volwassenendoop in praktijk brengen. Nee, wij brengen de Doop der gelovigen in praktijk, op belijdenis van geloof in Christus, met bekering en tevens een gezegende hoop in Immánuël. Hierbij kan het ook gaan om kinderen of tieners, op een waarachtige en hartelijke belijdenis.

Een ander misverstand is dat wij niet geloven dat het met Abraham gesloten verbond geestelijk was. Dat was het zeker, want Jezus zei: ‘Abraham … heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest.’ Hij zag door het geloof de zaligheid voor zichzelf in het Zaad der belofte. John Norcott behandelt Calvijns dogma dat de Doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is en daarom bedoeld is voor kinderen die in christelijke gezinnen geboren worden. John Norcott toont vanuit de Schrift duidelijk aan dat wanneer een huisgezin gedoopt werd, dit plaatsvond nadat zij geloofden.

Wij hebben veel achting voor de godzaligen in de Nederlandse reformatorische kerken, maar het spijt ons dat zij de on-Schriftuurlijke opvattingen van Calvijn en anderen over de Doop volgen. Een van de eerste belijdenissen van de baptisten werd in 1644 opgesteld en in 1646 uitgebreid, en staat bekend als de London Baptist Confession of Faith. De Dordtse Leerregels werden in 1618 en 1619 goedgekeurd. De Westminster Confession werd in 1646 opgesteld. De wortels van onze Geloofsbelijdenissen zijn even oud als die van de andere reformatorische kerken.

Dit geschrift is een kort geschrift, maar wel een meesterlijk geschrift. Daarom bevelen wij het van harte bij onze lezers aan.

Nieuw magazine METGEZEL

www.gospelstandardvrienden.nl geeft een nieuw tweemaandelijks magazine uit:

METGEZEL – Blad van en voor vrienden van The Gospel Standard

Aan te vragen via genoemde website.

http://www.gospelstandardvrienden.nl/metgezel.html

Het eerste nummer, januari 2017, bevat de volgende artikelen:

 • Introductie – Een kort inleidend artikel van de redactie bij het verschijnen van het eerste nummer van Metgezel.
 • Wie kan bestaan? – Een ernstige preek van ds. B.A. Ramsbottom over Openbaring 6:17: Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
 • Het lied der liederen of het Hooglied van Salomo (1) – De eerste meditatie van pastor J.R. Rutt, medewerker van ons blad, over het Bijbelboek Hooglied.
 • Een brief van James Bourne – Een brief uit 1842 geschreven door ds. James Bourne (1773-1854).
 • Getuchtigd, maar niet vernield – Een brief van ds. Charles Hemington (1830-1904).
 • Het bloed van Jezus – Een meditatie van de hand van Edward Carr (1851-1920) over het bloed van de Heere Jezus.
 • Een korte levensbeschrijving van ds. F.L. Gosden – Een beknopte levensbeschrijving van deze begenadigde predikant binnen de kring van de Strict Baptists.
 • Goddelijke leidingen met een kind (1) – Eerste deel van de bekeringsgeschiedenis van mw. A.B. Hoblyn, die op zeer jonge leeftijd in het hart gegrepen werd.
 • Nieuwjaarsboodschap voor onze Nederlandse vrienden – Een aanspraak van ds. J.R. Rutt ter gelegenheid van het nieuwe jaar speciaal geschreven aan de vrienden in Nederland.
 • Voor de kinderen – zakdoeken – In de rubriek speciaal voor kinderen schrijft ds. Buss over het ontvangst dat in Gods hart is voor zich bekerende zondaren.
 • Hymn – Een lied, door ds. Rutt vermeld bij zijn nieuwjaarsboodschap, uit Gadsby’s liedbundel  met zowel de Engelse als de Nederlandse tekst.

Verschenen!

De laatste nieuwe uitgave van de stichting zijn 2 prekenbundels van John Kershaw met totaal 34 preken.

Preken van John Kershaw Deel 1, 304 pag., ISBN 978-90-76450-06-3

Preken van John Kershaw Deel 2, 400 pag. ISBN 978-90-76450-07-0

Beiden € 19,50 per stuk, € 37,- per set.

December 2016 verschenen, van harte aanbevolen.

Citaat trouwe lezer: deze uitgaven zijn van uitnemende inhoud!

os-preken-van-john-kershaw-dl-1

os-preken-van-john-kershaw-dl-2

John Kershaw (1792-1870) was een goede vriend van William Gadsby en heeft hem ook begraven. Samen met John Warburton worden ze wel ‘de drie wevers’ genoemd. Gadsby stond in de naburige gemeente Manchester en als hij in Rochdale voorging, kwam Kershaw onder zijn gehoor. Op 16-jarige leeftijd werd Kershaw door hem gedoopt. John Warburton kwam uit de gemeente van Gadsby en nam het beroep naar Rochdale aan. Warburton kreeg te zien dat de Heere Kershaw tot het predikambt wilde afzonderen en liet hem in januari 1814 voor de eerste keer in de gemeente voorgaan. Warburton zegt ervan: Het was niet alleen maar in woorden die de menselijke wijsheid leert, maar ook in kracht, en in de Heilige Geest, en in veel verzekerdheid. Warburton nam in 1815 een beroep aan naar Trowbridge en Kershaw verbond zich in 1817 aan de gemeente van Rochdale als hun predikant.

Kershaw had ook een nauwe zielsband met Joseph Charles Philpot, een jongere prediker in het midden van het land. Van Philpot is in Deel 2 een uitgebreide recensie opgenomen, die handelt over een eveneens in dit boek opgenomen preek van Kershaw over Handelingen 17:11.

In een van zijn preken zegt Kershaw: Mijn vrienden, ik heb Bijbelwoorden lief; ze hebben een grote grip op mijn hart, want er zijn geen woorden die zo goed bij mij passen en zo geschikt voor mij zijn als de woorden die in dit gezegende Boek te vinden zijn. In zijn preken geeft hij er op zielsbevindelijke wijze blijk van zijn eigen bevindingen te kunnen toetsen aan Gods Woord en ze op eenvoudige wijze te verklaren. Mijn ziel leeft van de waarheden die ik predik, en God verhoede dat ik iets anders tot u zou zeggen dan waarvan ik de zegenrijkheid in mijn eigen ziel ervaren heb.

Mijn gelukkigste momenten heb ik in het opheffen van Jezus op de stang van het eeuwig Evangelie; in het verhogen, verheffen en hoog oprichten van Hem als de Alles in alles in de zaligheid van Zijn volk. Ik kan tot Zijn lof en eer zeggen dat hoe langer ik Hem dien, des te meer ik Hem liefheb en begeer de kosten te doen en ten koste gegeven te worden in Zijn dienst.

Kershaw heeft bijna 60 jaar het Woord mogen bedienen. Toch zijn er maar weinig preken bewaard gebleven. Van die er zijn, zoals de begrafenis- en rouwpreek bij het overlijden van Gadsby, zijn de meeste nooit eerder in het Nederlands vertaald. In deze twee uitgaven treft u alle preken voor het eerst bij elkaar verzameld aan.