Categorie archieven: Nieuws

Verschenen William Gadsby 3

William Gadsby – De geestelijke metgezel van Kershaw, Deel 3

 1. Matthéüs 5:32 / De aard en het doel van de huwelijksvereniging… 3
 2. Jesaja 33:20 / Sion, de stad van onze plechtigheden……………………… 31
 3. Psalm 86:15 / De lankmoedigheid des Heeren………………………………. 89
 4. Lukas 18:13 / Het gebed van de tollenaar…………………………………….. 113
 5. 2 Timótheüs 4:1-3 Ordeningspreek James Jacks…………………………. 130

Oorspronkelijke titels, Sermons by William Gadsby, Gospel Standard Trust Publications 1884 en 1991, The works of the late William Gadsby Volume 1 en 2, John Gadsby 1851, Diverse Gospel Standards

Vertaling, R. Pieterman, RuthInterpres

ISBN 978-90-76450-12-4

Meehelper gezocht

De stichting is op zoek naar iemand die mee wil helpen informatie te verzamelen of op te stellen voor de website, en of teksten in te spreken. We zien er naar uit dat u interesse hebt en nodigen u uit een E-mail te sturen.

Nieuwe uitgave Philpot

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Joseph Charles Philpot stierf. Een geschikte gelegenheid om de nog nooit eerder uitgegeven preken van hem uit te geven (± 40 stuks).

Naar verwachting verschijnt in November 2019:

Laatste preken van J.C. Philpot Deel 1
128 pag. , ISBN 978-90-76450-11-7, €12,50
Inhoud:

 1. Psalm 29:11 / Belofte van sterkte en vrede
 2. 1 Johannes 2:20 / De zalving van de Heilige
 3. Psalm 119:32 / Goddelijke verwijding en geestelijke gehoorzaamheid
 4. 1 Korinthe 1:9 / Geroepen tot Goddelijke gemeenschap
 5. Jesaja 18:7 / Een welgevallig geschenk voor de HEERE der heirscharen
 6. Lukas 23:42-43 / Het gebed van de moordenaar en de verhoring ervan
 7. Hebreeën 4:15-16 / Een medelijdende Hogepriester en een troon der genade

Joseph Charles Philpot was predikant in Engeland en leefde van 1802-1869. Een groot aantal van zijn preken is via steno in schrift vastgelegd, welke hij veelal zelf voor de publicatie corrigeerde. Zelfs vanaf dat hij leefde tot nu toe zijn ook in Nederland bijna vierhonderd preken van hem vertaald en uitgegeven. De preken in deze serie zijn naar alle waarschijnlijkheid de laatste niet eerder uitgegeven preken. Enkele preken lijken reeds eerder uitgegeven doordat de Bijbelteksten overeenkomen, maar deze preken zijn dan in andere jaren uitgesproken en van andere inhoud.

Voor zeer velen in zijn tijd waren de preken en teksten van Philpot tot grote zegen en bemoediging. Zelf met diep geestelijk inzicht van God geleerd, verklaarde hij op ordelijke en treffende wijze hoe God Zijn volk leidt, en ontblootte daarnaast dode belijders in de godsdienst. Philpot: Mijn vrienden, uw eigen wijsheid, uw eigen kracht, uw eigen gerechtigheid, uw eigen godsdienst –weg ermee! Het is geen cent waard in de dingen van God. Maar hoe dieper u uw behoefte voelt, hoe gepaster Jezus is. Hoe meer leeg, hoe meer plaats om gevuld te worden; hoe meer uitgekleed, hoe meer plaats om bekleed te worden; hoe meer terneergeslagen, hoe meer plaats om opgericht te worden. … De Heere zal ons leren dat wij werkelijk arm en behoeftig zijn; dat wij niets zijn en niets hebben; dat wat wij hebben, Zijn gave is en dat wat wij zijn, Zijn werk is.

Voor zijn sterven in de nacht van 9 december 1869 zei hij: ‘O, mocht ik nu heengaan en bij Christus zijn, want dat is zeer verre het beste.’ ..‘Loof den HEERE, o mijn ziel!’.

Philpot zei over de teksten die hij publiceerde: Wij schrijven ook voor hen die na ons komen. Bijgevolg hebben de preken uit die tijd na 150 jaar na zijn sterven nog niets van hun frisheid en diep geestelijk inzicht verloren.

—————————————————————–

DV begin 2020 verschijnt William Gadsby Deel 3, ISBN 978-90-76450-12-4, 160 pag, € 12,50.

Gedenkjaar JC Philpot

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Joseph Charles Philpot stierf. Een geschikte gelegenheid om een prekenboek(en) uit te geven met nooit eerder vertaalde preken van hem. Stichting het Braambos gaat proberen om deel 1 dit jaar nog te publiceren.

Nieuwe uitgave

DV voorjaar 2019 wordt een nieuwe uitgave van William Gadsby verwacht, Deel 2. 120 pag. De voorbereidingen voor Deel 3 zullen opgestart worden.

INHOUD

William Gadsby – De geestelijke metgezel van Kershaw, Deel 2

 1. Kolossenzen 3:17 / Alles doen in de Naam van de Heere Jezus, pag.4
 2. Hebreeën 10:36 / Het doen van de wil Gods, en de noodzaak van lijdzaamheid, pag.22
 3. 1 Korinthe 1:2 / Heiligmaking in Christus, pag.59
 4. 1 Johannes 5:7 / Een aanspraak tot de wedergeboren gemeente van Christus – Nieuwjaarspreek, pag.68
 5. Tijdlijn van William Gadsby, pag. 114

Nieuwe uitgave VERSCHENEN

Het eerste deel William Gadsby is verschenen en te bestellen!

104 pagina’s, ISBN nummer 978-90-76450-09-4

William Gadsby – De geestelijke metgezel van Kershaw – Deel 1

 1. 1 Johannes 4:1-3 / De Schriftuurlijke regel om de geesten te toetsen. pag 4
 2. Psalm 116:17 / De offerande van dankzegging. pag 22
 3. Jesaja 61:2 / Het jaar van het welbehagen en de dag der wrake. pag 35
 4. Jesaja 26:20 / Het verborgen volk des Heeren. pag 50
 5. Deuteronomium 33:23 / De worstelingen van Naftali (1). pag 64
 6. Deuteronomium 33:23 / De worstelingen van Naftali (2). pag 83

William Gadsby leefde van 1773-1844 en was een geliefd prediker van zijn tijd. Joseph Charles Philpot zei over hem na zijn overlijden: ‘Er is een grote in Israël gevallen. We geloven dat we in volle overeenstemming spreken met Gods levende kinderen, als we zeggen dat we in Gadsby de grootste prediker verloren hebben die God opgewekt heeft sinds de dagen van Huntington.’ John M’Kenzie schreef: ‘De gezegende Geest bekleedde zijn rede vaak met kracht en betoning voor de zielen van de mensen. Hij sprak niet met woorden van menselijke wijsheid; zijn taal was eenvoudig, getrouw en sterk sprekend; zijn methode was duidelijk en altijd gericht op de kern van de tekst.’ En John Kershaw sprak bij zijn begrafenis: ‘Christus in Zijn ambten, hoedanigheden en betrekking tot Zijn volk stalde hij op gezegende wijze uit. De volbrachte zaligheid, alles uit genade van begin tot eind, was de blijdschap van zijn hart en de roem van zijn lied.’

William Gadsby zelf getuigde in één van zijn preken: ‘De Heere is vastbesloten de hoogheid en de grootheid van de mens te vernederen, opdat de HEERE alleen, in dien dag verheven zal zijn. U hebt geen Schriftuurlijk bewijs dat u tot Gods volk behoort, als u hier niet iets van weet: dat God niets heel laat van al uw geloften, beloften, gebeden, berouw, uw heiligheid, en u doet neerliggen en u in uw eigen gevoelens zo ellendig maakt als de duivel. Als de Heere u hier nooit in zekere mate brengt, zult u met al uw fatsoenlijkheid nooit naar de hemel gaan…U moet door Gods kracht van alles afgescheiden worden, in staat gesteld worden om alles op te geven en tot een gevoel van uw ontzaglijk schuldige staat voor Gods aangezicht gebracht worden….Wat een gezegende zaligheid is het, Die onze God bestemd heeft voor de arme, verloren, rampzalige mens! Mag de Heere u zegenen met een gevoelig besef van uw aandeel hierin. En mag Hij krachtig tot ons hart spreken en deze weinige en gebrekkige opmerkingen zegenen aan uw consciëntie, u in Christus en Zijn zaligheid opheffen, en zowel u als mij in staat stellen om tot Zijn eer te leven.’

Verschenen: De Doop, door John Norcott

De Doop – Op duidelijke en getrouwe wijze opengelegd
door John Norcott
Een verklaring over de Doop der gelovigen. Vertaald door Ruth Pieterman n.a.v. de tweede druk, toen Norcott nog in leven was. Latere versies zijn door anderen zoals bijv. Spurgeon herzien.
ISBN nummer  978-90-76450-08-7, 64 pag, harde kaft, € 6,00

Nieuwe uitgave binnenkort

Er wordt hard gewerkt aan een serie met al de preken en werken van William Gadsby waarvan deel 1 DV over niet al te lange termijn hoopt te verschijnen.

DV nog dit jaar verschijnt er eerst:

De Doop – Op duidelijke en getrouwe wijze opengelegd
door John Norcott en opnieuw vertaald in het Nederlands

Dit opmerkelijke boekje werd geschreven door één van de eerste Particuliere Baptistenpredikers, John Norcott, predikant te Wapping, Londen. In zijn tijd werden de baptisten onderdrukt en ook de auteur leed vervolging, kennelijk van de kant van broeders. Norcott publiceerde dit werkje terwijl hij in Holland was, waarheen hij door de vervolging verdreven was. John Norcott stierf op middelbare leeftijd in 1676.

Norcott schreef dit boekje aan zijn zeer geliefde vrienden en broeders in en rondom Wapping, die onze Heere Jezus liefhebben in oprechtheid, kinderen van één Vader, deelgenoten van de heerlijke Geest der genade.

In het boekje verklaart hij met grote helderheid de vraag en het antwoord die hij in zijn opdracht stelt: Misschien vragen sommigen: Waarom laat u uw keus vallen op de Doop als onderwerp voor uw eerste publicatie? Dingen van groter belang hadden toch nuttiger kunnen zijn? …. Zo zeg ik ook: omdat deze ordinantie van de Doop een verwaarloosde ordinantie is, die niet zuiver, naar het voorbeeld op de berg, in praktijk gebracht wordt, leek het mij goed om mijn keus hierop te laten vallen.

Een recensie over dit boekje in The Gospel Standard van 1912 geeft aan dat het boekje twee dingen karakteriseren: Ten eerste, de volheid van het Schriftuurlijke onderwijs over het onderwerp. ‘Alzo zegt de Heere’, staat op iedere pagina, in ieder argument en ieder pleidooi. En ten tweede: De begenadigde geest waarvan het doordrongen is, de zalving waarmee het klaarblijkelijk geschreven werd. De schrijver had de stromen van water die door Christus beloofd werden.

Een recensie over dit boekje stond ook laatst, juli 2017, in The Gospel Standard nav de laatste uitgave van 2016, en is als volgt:

Het is een voortreffelijk boek; het toont heel duidelijk aan dat, volgens de Schrift, de Doop der gelovigen door onderdompeling in water behoort plaats te vinden na belijdenis van Christus. John Norcott is niet zo goed bekend onder ons. Hij stierf op middelbare leeftijd in 1676. Hij werd de tweede predikant van de eerste Engelse Particuliere Baptistengemeente in Wapping, als opvolger van John Spilsbury. Zijn geboortedatum blijkt onbekend te zijn.

Het boek bestaat uit elf korte hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken laten vanuit de Schrift Christus’ voorbeeld zien in Zijn doop, en ook Christus’ opdracht om gelovigen te dopen. Het derde hoofdstuk geeft ons voorbeelden van de Doop der gelovigen in de Schrift. Hoofdstuk vier legt uit dat het dopen plaatsvindt door onderdompeling onder water, en het volgende hoofdstuk maakt vanuit de Schrift duidelijk dat dit moet doorgaan tot Christus’ tweede komst. Het zesde hoofdstuk bewijst dat de Doop voor alle gelovigen is, ongeacht de mate van genade. Hoofdstuk zeven toont aan dat de Doop der gelovigen een grote ordinantie is. In het volgende hoofdstuk beantwoordt John Norcott tweeëntwintig tegenwerpingen tegen de Doop der gelovigen. Hoofdstuk negen bestaat uit een tabel van vergelijking tussen de Doop der gelovigen en de kinderbesprenkeling. Hoofdstuk tien heeft als titel: ‘Duidelijke Schriftplaatsen aangaande de Doop, zonder enige menselijke gevolgtrekking vanuit de wijsheid van de mens.’ In het laatste hoofdstuk staan John Norcotts afsluitende overwegingen. Deze overwegingen geven ons plechtige leesstof. Het aanhangsel bevat een uittreksel over John Norcott uit History of the English Baptists van Joseph Ivimey.

Wij herhalen dat het een voortreffelijk boek is. De schrijfstijl is duidelijk en eenvoudig. Toch wordt overtuigend aangetoond dat de bewijsgrond voor dit leerstuk uit Gods Woord komt. De Schriftuurlijke waarheden worden op een duidelijke en directe manier beschreven, en zijn gemakkelijk te begrijpen. Het kwam ons voor dat de Schriftuurlijke waarheid op zo’n onweerlegbare manier uiteengezet wordt. In het voorwoord van de uitgever staan enkele opmerkingen die Mr. J.K. Popham in 1912 gemaakt heeft. Hij schreef ‘dat geen ander werk dat wij over dit onderwerp gelezen hebben, met eenzelfde helderheid en overtuiging de natuur, manier en verplichting van de Doop naar ons hart en verstand overbracht …’ Hij maakte nog meer heel positieve opmerkingen. Wij hopen enkele uittreksels uit dit boek in het volgende nummer van de Gospel Standard op te nemen, zo God wil.

De publicatie van dit boek komt heel goed uit nu er tegen de Doop der gelovigen geschreven is in het blad van de Netherlands Reformed Congregations in de Verenigde Staten en Canada. Wij realiseren ons dat er in de kring van Nederlandse reformatorische kerken veel godvruchtige gelovigen zijn, die een door God gewerkt geloof bezitten. Het spijt ons dat er in een artikel over de Doop (dat loopt vanaf de nummers februari tot mei) dingen geschreven zijn die niet waar zijn.

Er wordt gezegd dat wij de volwassenendoop in praktijk brengen. Nee, wij brengen de Doop der gelovigen in praktijk, op belijdenis van geloof in Christus, met bekering en tevens een gezegende hoop in Immánuël. Hierbij kan het ook gaan om kinderen of tieners, op een waarachtige en hartelijke belijdenis.

Een ander misverstand is dat wij niet geloven dat het met Abraham gesloten verbond geestelijk was. Dat was het zeker, want Jezus zei: ‘Abraham … heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest.’ Hij zag door het geloof de zaligheid voor zichzelf in het Zaad der belofte. John Norcott behandelt Calvijns dogma dat de Doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is en daarom bedoeld is voor kinderen die in christelijke gezinnen geboren worden. John Norcott toont vanuit de Schrift duidelijk aan dat wanneer een huisgezin gedoopt werd, dit plaatsvond nadat zij geloofden.

Wij hebben veel achting voor de godzaligen in de Nederlandse reformatorische kerken, maar het spijt ons dat zij de on-Schriftuurlijke opvattingen van Calvijn en anderen over de Doop volgen. Een van de eerste belijdenissen van de baptisten werd in 1644 opgesteld en in 1646 uitgebreid, en staat bekend als de London Baptist Confession of Faith. De Dordtse Leerregels werden in 1618 en 1619 goedgekeurd. De Westminster Confession werd in 1646 opgesteld. De wortels van onze Geloofsbelijdenissen zijn even oud als die van de andere reformatorische kerken.

Dit geschrift is een kort geschrift, maar wel een meesterlijk geschrift. Daarom bevelen wij het van harte bij onze lezers aan.