Categoriearchief: Kernuitspraak

Gadsby aan het woord

Allen die naar de hemel verwachten te gaan in het bezingen van de wonderen die zij voor God gedaan hebben, zullen bedrogen uitkomen als ze in die staat sterven. De Heere doet al Zijn volk weten dat er geen macht, kracht of hulp in henzelf is.

Philpot aan het woord

Ik ben ervan overtuigd dat een beetje goed uitgegeven geld beter is dan heel veel goed opgespaard geld. Maar we moeten opgroeien tegen een stroom van zelfzucht in ons eigen hart, en heen klauteren over hopen met voorbeelden en stelregels van ongelovigen, als we het pad van de vrijgevigheid begaan, dat in het licht van Gods Woord als zodanig beschouwd mag worden.

Philpot aan het woord

De doorn in het vlees en de engel des satans …zijn pijnlijk om te verdragen en zijn bedoeld dit te zijn. Zij zouden de juiste uitwerking niet hebben, tenzij ze pijnlijk zouden zijn. God speelt niet met ons, en zal ons niet toestaan met Hem te spelen.

Tiptaft aan het woord

Ik ben ervan overtuigd dat een lege portemonnee met een groot hart duizendmaal beter is dan een volle portemonnee met een klein hart. Mocht de Heere ons leren het eerstgenoemde altijd te waarderen, want het heeft ook de grootste zegen in dit leven.

Nieuwjaarsdag Philpot

Nieuwsjaarsdag: De laatste avond van hat achterliggend jaar getuigden onze belijdenissen van de vele, vele zware zonden, omzwervingen, afwijkingen en verlatingen van de levende God, gedurende het vervlogen jaar; Deze morgen daarentegen getuigen onze smeekbeden om genade te mogen ontvangen, dat onze gangen mochten gehouden worden in Zijn sporen, opdat onze voetstappen niet zouden wankelen.

Gadsby aan het woord

In de gezegende gave van Christus is kracht voor de zwakken; maar daar zou geen behoefte aan zijn als er geen zwakke mensen te vinden waren.
Hier is wijsheid voor dwazen; maar als alle dwazen uit de wereld verdwenen waren, wat zou de Heere met Zijn wijsheid moeten doen?

Gadsby aan het woord

De zee van liefde en bloed, die is zeker gesteld in de gehoorzaamheid van Christus, is voor Gods gemeente een kroon van vertroosting te midden van haar moeite. En deze vraagt beslist om erkentelijkheid en dankbaarheid.

Tiptaft aan het woord

Ik geloof dat wij in een tijd leven waarin erg naar wereldse voorspoed wordt gestreefd; voorspoed is ons vlees zeer lief. Maar de Heere zegt: ‘Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen’.

Philpot aan het woord

Het is maar al te duidelijk dat wij ons niet kunnen vermengen met de belijdenis en de belijders van vandaag zonder, in zekere mate, hun geest in te drinken en meer of minder door hun voorbeeld beïnvloed te worden. Hierin lijken ze te veel op het verkoren volk, van wie de Heilige Geest getuigt: Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden derzelver werken. En zij dienden hun afgoden, en zij werden hun tot een strik (Ps. 106:35-36). (uit de Metgezel)