Alle berichten van e heuvelman

John Kershaw

We hebben nog nooit gezien dat één arme zondaar tot de Heere Jezus Christus gevlucht is – en ook nooit vluchten zal – om vergeving en zaligheid te ontvangen, vóórdat hij in benauwdheid is gebracht. Ik denk dat ik deze bewering zowel uit mijn eigen ervaring als uit vele gedeelten van Gods Woord kan staven.

Philpot persoonlijk

Verblinde verwachting van de uitwerking van Goddelijk leven: uit een preek over Het leven van Christus geopenbaard in de dood van het schepsel, 2 Korinthe 4:11

De uitwerkingen van Goddelijk leven aan de ziel zijn gewoonlijk heel anders, dan wij verwachten. Als wij eerst in de waarheid werkzaam werden, maakten wij, jong en onervaren zijnde, vele misvattingen en misrekeningen. Bijvoorbeeld: wij dachten, dat de godsdienst bestond in reine harten te hebben, in heilig te leven, in het dienen van God met al ons vermogen, en zo vervolgens. En ontvingen wij al enig licht over de geestelijke aard van de ware godsdienst, dan grepen wij veelal mis, in het hoe deze deelachtig te worden. Wij zagen uit naar leven, zonder te weten, dat het kwam door de dood; naar hoop, niet wetende, dat zij ontsproot uit wanhoop; naar wijsheid, zonder er rekening mee te houden dat zij begon met de kennis van onze dwaasheid; naar sterkte, niet bedenkende, dat zij in zwakheid volbracht wordt. Tenminste, zo waren mijn denkbeelden. Doch toen de Heere krachtiger in mijn ziel doorwerkte, toen leerde Hij mij door zijn Heilige Geest die nederige lessen, waarvan ik tevoren geheel onkundig was. En terwijl wij onder deze onderwijzingen verkeren, kunnen wij haar eindoogmerk niet bemerken. Wij verkeren, als het ware, in een doolhof van verwarring.

William Gadsby

Ik geloof van harte dat sommige belijders meer onbeschaamdheid hebben dan de duivel zelf. Maar wanneer God er een eind aan maakt en ze voor Hem komen te staan, zullen ze merken dat hun vals vertrouwen niet maar een hersenschim, maar een grote hersenschim is; dat ze eraan overgegeven zijn een leugen te geloven en tot de ontdekking komen dat hun toevlucht een ‘toevlucht der leugen’ was en er voor hen in het geheel geen schuilplaats is.

Nieuw magazine METGEZEL

www.gospelstandardvrienden.nl geeft een nieuw tweemaandelijks magazine uit:

METGEZEL – Blad van en voor vrienden van The Gospel Standard

Aan te vragen via genoemde website.

http://www.gospelstandardvrienden.nl/metgezel.html

Het eerste nummer, januari 2017, bevat de volgende artikelen:

 • Introductie – Een kort inleidend artikel van de redactie bij het verschijnen van het eerste nummer van Metgezel.
 • Wie kan bestaan? – Een ernstige preek van ds. B.A. Ramsbottom over Openbaring 6:17: Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
 • Het lied der liederen of het Hooglied van Salomo (1) – De eerste meditatie van pastor J.R. Rutt, medewerker van ons blad, over het Bijbelboek Hooglied.
 • Een brief van James Bourne – Een brief uit 1842 geschreven door ds. James Bourne (1773-1854).
 • Getuchtigd, maar niet vernield – Een brief van ds. Charles Hemington (1830-1904).
 • Het bloed van Jezus – Een meditatie van de hand van Edward Carr (1851-1920) over het bloed van de Heere Jezus.
 • Een korte levensbeschrijving van ds. F.L. Gosden – Een beknopte levensbeschrijving van deze begenadigde predikant binnen de kring van de Strict Baptists.
 • Goddelijke leidingen met een kind (1) – Eerste deel van de bekeringsgeschiedenis van mw. A.B. Hoblyn, die op zeer jonge leeftijd in het hart gegrepen werd.
 • Nieuwjaarsboodschap voor onze Nederlandse vrienden – Een aanspraak van ds. J.R. Rutt ter gelegenheid van het nieuwe jaar speciaal geschreven aan de vrienden in Nederland.
 • Voor de kinderen – zakdoeken – In de rubriek speciaal voor kinderen schrijft ds. Buss over het ontvangst dat in Gods hart is voor zich bekerende zondaren.
 • Hymn – Een lied, door ds. Rutt vermeld bij zijn nieuwjaarsboodschap, uit Gadsby’s liedbundel  met zowel de Engelse als de Nederlandse tekst.

Verschenen!

De laatste nieuwe uitgave van de stichting zijn 2 prekenbundels van John Kershaw met totaal 34 preken.

Preken van John Kershaw Deel 1, 304 pag., ISBN 978-90-76450-06-3

Preken van John Kershaw Deel 2, 400 pag. ISBN 978-90-76450-07-0

Beiden € 19,50 per stuk, € 37,- per set.

December 2016 verschenen, van harte aanbevolen.

Citaat trouwe lezer: deze uitgaven zijn van uitnemende inhoud!

os-preken-van-john-kershaw-dl-1

os-preken-van-john-kershaw-dl-2

John Kershaw (1792-1870) was een goede vriend van William Gadsby en heeft hem ook begraven. Samen met John Warburton worden ze wel ‘de drie wevers’ genoemd. Gadsby stond in de naburige gemeente Manchester en als hij in Rochdale voorging, kwam Kershaw onder zijn gehoor. Op 16-jarige leeftijd werd Kershaw door hem gedoopt. John Warburton kwam uit de gemeente van Gadsby en nam het beroep naar Rochdale aan. Warburton kreeg te zien dat de Heere Kershaw tot het predikambt wilde afzonderen en liet hem in januari 1814 voor de eerste keer in de gemeente voorgaan. Warburton zegt ervan: Het was niet alleen maar in woorden die de menselijke wijsheid leert, maar ook in kracht, en in de Heilige Geest, en in veel verzekerdheid. Warburton nam in 1815 een beroep aan naar Trowbridge en Kershaw verbond zich in 1817 aan de gemeente van Rochdale als hun predikant.

Kershaw had ook een nauwe zielsband met Joseph Charles Philpot, een jongere prediker in het midden van het land. Van Philpot is in Deel 2 een uitgebreide recensie opgenomen, die handelt over een eveneens in dit boek opgenomen preek van Kershaw over Handelingen 17:11.

In een van zijn preken zegt Kershaw: Mijn vrienden, ik heb Bijbelwoorden lief; ze hebben een grote grip op mijn hart, want er zijn geen woorden die zo goed bij mij passen en zo geschikt voor mij zijn als de woorden die in dit gezegende Boek te vinden zijn. In zijn preken geeft hij er op zielsbevindelijke wijze blijk van zijn eigen bevindingen te kunnen toetsen aan Gods Woord en ze op eenvoudige wijze te verklaren. Mijn ziel leeft van de waarheden die ik predik, en God verhoede dat ik iets anders tot u zou zeggen dan waarvan ik de zegenrijkheid in mijn eigen ziel ervaren heb.

Mijn gelukkigste momenten heb ik in het opheffen van Jezus op de stang van het eeuwig Evangelie; in het verhogen, verheffen en hoog oprichten van Hem als de Alles in alles in de zaligheid van Zijn volk. Ik kan tot Zijn lof en eer zeggen dat hoe langer ik Hem dien, des te meer ik Hem liefheb en begeer de kosten te doen en ten koste gegeven te worden in Zijn dienst.

Kershaw heeft bijna 60 jaar het Woord mogen bedienen. Toch zijn er maar weinig preken bewaard gebleven. Van die er zijn, zoals de begrafenis- en rouwpreek bij het overlijden van Gadsby, zijn de meeste nooit eerder in het Nederlands vertaald. In deze twee uitgaven treft u alle preken voor het eerst bij elkaar verzameld aan.

 

Kershaw

Dezelfde gezegende Zoon van God Die in de vurige oven van Nebukadnézar verscheen, is onze Jezus; en loof Zijn dierbare Naam, Hij zal dezelfde Jezus, dezelfde machtige, helpende Jezus zijn tot het einde toe.

John Kershaw

Jezus had dus ‘gisteren’ de macht in Zijn hand, Hij heeft ‘heden’ de macht in Zijn hand en Hij zal ‘morgen’ de macht in Zijn hand hebben.

En wanneer u en ik gestorven en naar de hemel gegaan zijn, zal Hij de macht nog steeds hebben, en Hij zal het getal van Zijn uitverkorenen inzamelen, en Zijn zonen van verre en Zijn dochters van het einde der aarde brengen.

Joseph Hart

Velen beelden zich in dat zij grote gelovigen zijn, die evenwel weinig of geen geloof hebben, terwijl vele anderen, die zich van het geloof verstoken wanen, nochtans Christus aankleven door het geloof der werking Gods.

Kershaw’s uitspraak

O mijn vrienden, het is een vreselijk proces om zo weg te zinken in ‘een ruisenden kuil’ en in ‘modderig slijk’ (Ps. 40:3). Maar hoe pijnlijk ook, het is profijtelijk. Hoe zieker wij gemaakt worden van onszelf, hoe meer wij onze eigen zwakheid en onmacht leren voelen, des te groter onze blijdschap en verheuging zal zijn in Christus Jezus, ‘de Heilige Israëls’.

Gadsby’s uitspraak

Sommigen zeggen dat ik nooit tot zondaars preek. Maar, ai lieve, ik vind niets dan zondaren om tegen te preken! Als ik een mens zou tegenkomen die geen zondaar was, zou ik niets voor hem hebben. Er is geen greintje in mijn bediening dat geschikt voor hem zou zijn. Een zondaar die dat voor zijn gevoel werkelijk en waarlijk is, zoals God zegt dat hij is, is een heilige, plechtig voor en door de Heere afgezonderd, een heilig zondaar.

Strict Baptist Trouwdienst in NL

Vrijdag 13 mei was er in Arnemuiden een Strict Baptist huwelijksbevestiging van een Nederlands stel door de Engelse predikant Mr. G.D. Buss van Chippenham, Wiltshire. Mr. J. Rutt van Lamberhurst, East Sussex was ook aanwezig, welke de avond ervóor een dienst heeft geleid.

Philpot Persoonlijk

Hoe vaak ben ik op de kansel gekomen met wel duizend gevoelens van opstand en heb ik gewenst alles te zijn behalve predikant! Doch, wanneer wij een weinig leven in onze ziel beginnen te voelen en het wordt vertederd en week gemaakt door de goedheid des Heeren, dan zingen wij een andere toon en spreken: Wat is het goed om hier te zijn! O ellendig, ellendig schepsel om zulk een afkeer te hebben van die dingen, welke mijn ziel in het binnenste van mij begeert lief te hebben! Welk een walgelijk schepsel was ik, een afkeer te hebben en om moe te zijn van de Heere en van deze hemelse wezenlijkheden, waarin, naar ik weet, al mijn gelukzaligheid waarlijk bestaat!